Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen
Overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren;
b. De voorwaarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper / opdrachtgever.

2. AANBIEDINGEN
a. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.
b. De koper / opdrachtgever kan zich hieraan nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, danwel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden.

3. PRIJZEN
Prijsopgaven doen wij op basis van de geldende prijzen, ons daarbij het recht voorbehoudende op doorberekening van eventuele verhogingen van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding.

4. OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten binden ons eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

5. LEVERINGEN
a. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door ons of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor koper / opdrachtgever is;
b. Alle transportkosten zijn voor rekening van de koper, ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor de koper;
c. Indien de koper / opdrachtgever de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding;
d. Te allen tijde hebben wij het recht van koper / opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld;
e. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

6. UITVOERING
a. Het is ons te allen tijde toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren;
b. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van het materiaal geven de koper / opdrachtgever geen reden tot afkeuring.

7. BETALING
a. Betaling dient te geschieden binnen de op factuur vermelde termijn, bij overschrijding van welke termijn de koper / opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst;
b. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidrente ad 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum;
c. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper / opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper / opdrachtgever. Eén en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.i.d. is vereist;
d. Voor opdrachten welke een lange werkingstijd vereisen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

8. EIGENDOMSBEHOUD
a. Zolang geen volledige betaling van het ons uit welke hoofde ook van de koper / opdrachtgever toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening van koper / opdrachtgever in eigendom toebehoren;
b. Verkeert koper / opdrachtgever jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen.

9. EIGENDOMMEN VAN KOPER / OPDRACHTGEVER
a. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die ons door of vanwege de koper / opdrachtgever zijn toevertrouwd moeten wij dezelfde zorg aanwenden die wij dienaangaande omtrent onze eigen goederen aanwenden;
b. Onverminderd in het vorige lid bepaalde, draagt de koper / opdrachtgever het risico voor de bedoelde goederen. Wij aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

10. RETENTIERECHT
a. Indien wij goederen van koper / opdrachtgever onder ons hebben zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot voldoening van alle kosten die wij besteed hebben ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper / opdrachtgever, onverschillig
of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de koper / opdrachtgever;
b. Het recht tot retentie hebben wij ook ingeval de koper / opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

11. VERTRAGING DOOR KOPER / OPDRACHTGEVER
a. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door de koper / opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door ons over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte resp. afleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten, één en ander c.q. vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde goederen en/of opgeslagen goederen ( materialen en halffabrikaten ), worden beschikt op de termijn, waarop, indien geen vertraging ware ingetreden, zou zijn beschikt geworden;
b. Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het voren bedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

12. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
a. Door het geven van een opdracht tot reproductie van de door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermende objecten verklaart de koper / opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij ons in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de reproductie voortvloeiende;
b. Het auteursrecht van door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, modellen etc. blijft bij ons berusten, ook wanneer de koper / opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

13. OVERMACHT
a. In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de koper / opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde;
b. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse als van buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstromingen, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnenland als in buitenland tengevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd;
c. Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de goederen danwel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, danwel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

14. RECLAME
a. Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na de levertijd bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper / opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard;
b. Reclames geven de koper / opdrachtgever niet het recht zijn betalingen op te schorten;
c. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

15. AANSPRAKELIJKHEID
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik, respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde;
b. Wij aanvaarden evenzeer geen aansprakelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de door onze uitvoering ontstane goederen en materialen.

16. PUBLICITEIT
Wij zijn gerechtigd om de door ons geleverde c.q. vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap, of andere uiting van de koper / opdrachtgever af te beelden op catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en dergelijke en/of tentoonstellingen of beurzen, zonder vooraf toestemming te vragen aan koper / opdrachtgever en zonder financiële verplichtingen.

17. GESCHILLEN
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper / opdrachtgever te adiëren.

18. TOEPASSELIJKHEID
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.